Sompo

Innovation for Wellbeing

การเปิดเผยข้อมูลบริษัท

Home» เกี่ยวกับเรา» ภาพรวมของบริษัท» การเปิดเผยข้อมูลบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

ลิ้งก์

0. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ดาวน์โหลด

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1.1 ประวัติบริษัท

ลิ้งก์

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ลิ้งก์

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลิ้งก์

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย

ลิ้งก์

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

ลิ้งก์

2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

ลิ้งก์

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

ลิ้งก์

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ลิ้งก์

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลิ้งก์

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลิ้งก์

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน

ลิ้งก์

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

ลิ้งก์

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)

ลิ้งก์

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)3.1 Enterprise Risk Management : ERM

 

ลิ้งก์

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

ลิ้งก์

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย

ลิ้งก์

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ลิ้งก์

6. การลงทุนของบริษัท

ลิ้งก์

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งก์

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน

ลิ้งก์

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ลิ้งก์