Sompo

Innovation for Wellbeing

ประกันภัยชนิดอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจของคุณ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดสำหรับธุรกิจ

Home» ประกันภัยธุรกิจ» ประกันภัยเบ็ดเตล็ดสำหรับบริษัท

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการโจรกรรม เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สต็อกสินค้าซึ่งมีความคุ้มครองให้เลือก
ประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครองการสูญเสียของเงินเดือน และ /หรือ ค่าจ้าง เงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงานเงินภายในตู้นิรภัย หรือ ห้องนิรภัยนอกเวลาทำงานเงินภายนอกสถานที่เอาประภัยในระหว่างการขนส่ง ความสูญเสียของอาคารสถานที่ หรือตู้นิรภัย
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองความเสียหายทางการเงินเนื่องจากการทุจริตของพนักงานหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เช่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของนายจ้าง เป็นต้น
ประกันภัยสำหรับกระจก
ประกันภัยสำหรับกระจก
คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งอยู่ในอาคารเนื่องจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น ความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้ ระเบิด การกระทำป่าเถื่อน หรือ เจตนาร้าย
ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันภัยป้ายโฆษณา
คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือตึกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คนในครอบครัวหรือลูกจ้างที่กำลังทำงาน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอันมีสาเหตุจากป้ายโฆษณานั้น
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือฝึกหัด ทำให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟได้รับความเสียหาย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยวิศวกรรม
ก. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
ข. ประกันภัยความเสี่ยงภัยในการติดตั้งเครื่องจักร
ค. ประกันภัยเครื่องจักร
ง. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จ. ประกันภัยหม้อไอน้ำและเครื่องแรงดันอากาศ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้างจะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้า ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า /ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับชำระค่าสินค้าอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากลูกจ้าง หรือพนักงาน ประสบอุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือทั่วไป
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือทั่วไป
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลอัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่าง การเดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยอื่นๆ
ประกันภัยอื่นๆ
นอกจากการเสี่ยงภัยชนิดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัดทำประกันภัยชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสนองความต้องการของลูกค้าได้
แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงาน
แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงาน
แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงานในธุรกิจองค์กร ซึ่งเป็นแผนสวัสดิการภาคสมัครใจ พนักงานสามารถเลือกเบี้ยประกันภัยให้ตนเองและครอบครัวโดยมีแบบประกันภัยให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ และสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนได้ บริษัทหรือองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่ซมโปะ เราสามารถจัดทำประกันภัยชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสนองความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภทของลูกค้าได้