Sompo

Innovation for Wellbeing

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

Non-Motor Claims

Home» การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน» การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

ทันทีที่ท่านทราบว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ท่านควรดำเนินการ ดังนี้

 1. โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 02 118 7410 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการและ คำแนะนำแก่ท่านตลอดเวลา
   
 2. บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบท่านเพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายการความเสียหายรวมทั้งสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ
   
 3. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย เช่น
  • ใบเสนอราคาซ่อม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย
  • ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)
  • บัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหาย
  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (เฉพาะกรณีโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือมีบุคคลอื่นมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)
  • รายงานสาเหตุของความเสียหาย (ถ้ามี)
  • บริษัทฯ อาจขอให้ท่านส่งเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้รับเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้คำนวณและตกลงจำนวนเงินค่าเสียหายเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คค่าสินไหมแก่ท่านในทันที

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File Name

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด

 
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพ

ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันมะเร็ง

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต

ดาวน์โหลด  

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ บุคคลและสุขภาพ

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันภัยการเดินทาง

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมการประกันภัยทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด (ฟอร์ม A)

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมการประกันภัยทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด (ฟอร์ม C)

ดาวน์โหลด  

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ดาวน์โหลด  

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ ประกันภัยสินค้า Marine Cargo Insurance

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มแจ้งความสูญเสีย/เสียหาย (สำหรับกรมธรรม์การขนส่งทางบก)

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มแจ้งความสูญเสีย/เสียหาย (สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย ทางทะเล/ทางอากาศ)

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมกรรมธรรมความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมกรมธรรม์กอล์ฟ

ดาวน์โหลด  

แบบฟอร์มค่าสินไหมที่ต้องการเรียกร้อง

ดาวน์โหลด