Sompo

Innovation for Wellbeing

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

Non-Motor Claims

Home» การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน» การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

การเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยทั่วไป

ทันทีที่ท่านทราบว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ท่านควรดำเนินการ ดังนี้

 1. โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 02 118 7410 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการและ คำแนะนำแก่ท่านตลอดเวลา
   
 2. บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบท่านเพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายการความเสียหายรวมทั้งสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ
   
 3. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย เช่น
  • ใบเสนอราคาซ่อม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย
  • ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)
  • บัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหาย
  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (เฉพาะกรณีโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือมีบุคคลอื่นมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)
  • รายงานสาเหตุของความเสียหาย (ถ้ามี)
  • บริษัทฯ อาจขอให้ท่านส่งเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้รับเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้คำนวณและตกลงจำนวนเงินค่าเสียหายเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คค่าสินไหมแก่ท่านในทันที

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File Name

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป : 1

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทั่วไป : 2

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันภัยการเดินทาง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ บุคคลและสุขภาพ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา การพิจารณาค่าสินไหมอุบัติเหตุ ประกันภัยสินค้า

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มค่าสินไหมที่ต้องการเรียกร้อง

ดาวน์โหลด