Sompo

Innovation for Wellbeing

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Home» เกี่ยวกับเรา» ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท» คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณ เดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ
คุณ อภิญญา เฮงประเสริฐ
ดร. พิสัย เศรษฐวงศ์
คุณ อะดิทยา หวาดฮัน ไทบรีวาลา
คุณ มเหศวร นิธิกุลโชติรัตน์

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.    กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.    ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3.    จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4.    กำกับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
5.    ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดำเนินการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
6.    จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
7.    ประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กำหนดแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผน
8.    รับผิดชอบในการพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และรายงานการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
9.    ส่งเสริมการกำหนดและเปลี่ยนแปลง แก้ไขหน้าที่ของการจัดการกฎระเบียบ และ/หรือ คู่มือของบริษัท
10.    รายงานผล และ/หรือ ความคืบหน้าของการประเมินความเสี่ยงและแผนปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นระยะ ๆ และทันท่วงที
11.    ตัดสินใจเรื่องกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกปีและดำเนินการตามแผนงาน