Sompo

Innovation for Wellbeing

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Home» About Us» Company Information» Risk Management committee

Risk Management committee

Mr. Chikayoshi Kono
Ms. Duanden Choenchitsiri
Mr. Motoshi Tobari
Ms. Jiraporn Sirinapawongsakorn

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทและเสนอนโยบายและกระบวนการจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าวนั้นต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2. ทบทวนและอนุมัติปัญหาของกระบวนการจัดการความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทนั้นได้ประสบปัญหาอยู่ และมีกระบวนการจัดกับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม

3. กำกับดูแลระบบจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและการควบคุมภายใน หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์กระบวนการ จัดการความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

4. ทบทวนและติดตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงที่ได้รับรายงานจากแต่ละหน่วยงานหรือคณะกรรมการ และปฏิบัติตามแผนการ พิจารณาความเสี่ยง

5. ควบคุมสถานะความเสี่ยง และกระบวนการจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางใน การแก้ไขหรือปรับปรุงความเสี่ยงให้สอดคล้อง กับกรอบการจัดการ ความเสี่ยง, นโยบายและกลยุทธ์ จัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัท