Sompo

Innovation for Wellbeing

UNDERWRITING

Home» About Us» Company Information» Underwriting

Underwriting

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์
  • ช่องทางการจำหน่าย
  • พื้นที่รับประกันภัย
  • ภัยที่รับประกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทได้บริหารจัดการประกันภัย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

จัดแผนการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกระจุกตัวของภัย ทั้งในส่วนของพื้นที่รับประกันและภัยที่รับประกัน รวมทั้งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีสถานะการเงินที่มั่นคง มี Security Rating อยู่ในระดับสูง

จัดการทำแบบจำลองภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เป็นการเตรียมตัวที่จะซื้อความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทฯ

วิเคราะห์ความสามารถในการรับเสี่ยงภัย โดยคำนึงถึงผลประกอบการของภัยต่างๆ โดยอาศัยหลักการของนักคณิตศาตร์ประกันภัย

คำนวณผลกระทบของการรับความเสี่ยงภัยไว้เองกับความเปลี่ยนแปลง ของเงินกองทุนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนักคณิตศาตร์ประกันภัยเป็นผู้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้