Sompo

Innovation for Wellbeing

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Home» About Us» Overview» Corporate Governance Policy

Corporate Governance Policy

นโยบายนี้กำหนดกรอบนโยบายและนโยบายการดำเนินงานที่เป็นรากฐานสำคัญในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท ฯ " และ / หรือ "บริษัท ฯ ")

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2. นโยบายบริหารความเสี่ยง

3. นโยบายการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

4. นโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน

5.นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

Corporate Governance Policy

 1. มุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  บริษัทให้ความสำคัญต่อลูกค้าในการพิจารณากำหนดทิศทางนโยบายของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยดำเนินการจัดสรรการบริการด้านประกันภัยและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพสูงสุด

  นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการของบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการอันเป็นนโยบายพื้นฐานเพื่อกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร และมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 2. กรรมการและคณะกรรมการบริษัท

  บทบาทของกรรมการและคณะกรรมการ
  คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ซึ่งเป็นหน้าที่สําคัญในการบริหารจัดการและดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับและดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  จำนวนกรรมการบริษัทองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง
  จำนวนของกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องคงอัตรากรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

  กรรมการอิสระคือผู้ที่มีประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลายสามารถประยุกต์ใช้มุมมองจากภายนอกกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางกฎหมาย ความต้องการของผู้บริโภคและการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะลาออกจากตำแหน่งในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อธุรกิจ

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

  บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจ

  จำนวนกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง
  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงินซึ่งสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกิจในกลุ่มให้เป็นไปอย่างคล่องตัวภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป

  รองประธานกรรมการบริหาร
  มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจในแต่ละแผนกให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องแก่บริษัท และธุรกิจในกลุ่มโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ

 5. การแก้ไขและการยกเลิก

  นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จะได้รับการแก้ไขและยกเลิกโดยมติของคณะกรรมการ บริษัท อย่างไรก็ตามการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมบางส่วนสามารถทำได้โดย รองประธานบริหารฝ่ายยุทธศาสตร์ขององค์กร

 6. แผนก / ฝ่ายที่รับผิดชอบ

  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Company Principle of Risk Management

The circumstances of the management of the company has been considerably changed and the risk that we confront and manage has been diversified and complex. The Board of Directors (BOD) shall declare this “Company Principle of Risk Management” as stated below in order to establish a good and firm risk management of the company, recognizing the risk of the company to avoid the loss, controlling the risk to keep sound operation, and dealing with the risk in case it occurs.
The Company shall establish a framework for properly complying with solvency regulation and other laws established by supervisory authorities and applicable to the Company, ensuring financial soundness, as well as sound and proper business operations.
The Company shall accurately grasp the trend of law revisions applicable to the Company and establish a proper management framework.

นโยบายการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความต่อเนื่องและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยในการเสนอรายชื่อดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ปราศจากอคติ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายในการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน

บริษัท มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนแก่พนักงาน ดังต่อไปนี้
พิจารณาโครงสร้างของผลตอบแทนของบุคลกรที่จะจัดจ้าง และการเก็บรักษาบุคคลากรอันมีคุณค่าไว้ในองค์กร

- โครงสร้างของผลตอบแทนจะต้องสอดคล้องกันระหว่างแผนธุรกิจและการเจริญเติบโตของพนักงาน

- โครงสร้างของผลตอบแทนจะสะท้อนถึงผลลัพท์ในระยะกลางและระยะยาวของพนักงาน รวมถึงความคิดริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

- ปัจจัยสำคัญของโครงสร้างของผลตอบแทนคือ การบรรลุเป้าหมายความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อพนักงาน องค์กรและกลุ่มผู้ถือหุ้น

นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

วัตถุประสงค์ของการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย การทำสัญญาประกันภัยต่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความพร้อมของระบบและบุคลากรในการรองรับการลงทุนและให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การพิจารณาการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอโดยคณะกรรมการลงทุน โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นลำดับแรก โดยลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ประกอบกับการคำนึงถึงสภาพคล่อง เพื่อจัดสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาจ่ายให้สอดคล้องกับหนี้สินภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ และให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด สัดส่วนและประเภทสินทรัพย์ลงทุนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมลงทุน ได้แก่ การอนุมัติรายการลงทุน โดยผู้บริหาร การจัดทำกรอบนโยบายและแผนการลงทุน การควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย การติดตามผลการลงทุนและสถานะของสินทรัพย์ลงทุน โดยคณะกรรมการลงทุน การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากฝ่ายลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่สำหรับแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจประกันวินาศภัยได้ภายใต้กรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบได้แก่ การบริหารจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และบริการสำรวจภัย

สัดส่วนของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้เป็นไปตามกรอบนโยบายลงทุน ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่ฝากเงิน และผู้ออกหลักทรัพย์ต้องไม่ต่ำว่า A-

Investment

The Company has managed the rest of its normal non-life insurance business. Invest in the scope of the terms and conditions of the Insurance Regulatory Commission, such as investment in debt instruments and equity instruments.

More Information

File Name Download

Risk Management Policy and Framework

Download

Investment

Download

Market Conduct policy

Download