Sompo

Innovation for Wellbeing

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Home» About Us» Company Information» Asset Liability Management

Asset Liability Management : ALM

The goal of ALM is to manage the financial risk exposure associated with the assets backing liabilities. As majority of our business is P&C insurance, which generally have shorter term liabilities, have less exposure to interest rate risk and more exposure to catastrophes, mis-pricing and mis-estimating claim liabilities. Our ALM strategy trends to be very focused on maintaining a certain level of liquidity, given the uncertainty of the cash outflows (as to both amount and timing). The projection of liability cash flows is performed regularly and usually working backwards, find bonds or term deposit with maturity and coupon payments to match the projected liability cash flows. The process is managed by investment team, cash flow information are from finance and claim department.

Our ALM strategy will focus on maintaining a certain level of liquidity against liabilities to policy holders. The amount and level of policy and claim liabilities will be taken into consideration on the process of investment decision making in term of investment duration and interest rate risk.

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
1,293.9 1,332.8 1,943.50 2,007.40 1,890.20 1,937.10
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
3,075.2 3,112.0 1,896.60 1,916.70 1,844.00 1,849.60
หนี้สินรวม 4,666.8 4,591.3 3,578.50 3,529.70 3,724.10 3,794.50
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 2,217.8 2,145.6 2,223.10 2,177.20 2,552.40 2,624.40

 

หมายเหตุ

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities)
1,451.1 1,252.6 1,367.30 1,178.90 1,352.30 1,166.90
- สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)  766.6 893.0 855.80 998.30 1,200.10 1,457.60

หมายเหตุ

ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

ข้อสังเกต

ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ