Sompo

Innovation for Wellbeing

คุ้มครองรถยนต์ และความรับผิดชอบจากการขับขี่บนถนน

ประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคล)

Home» ประกันรายบุคคล» ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

gojpan-by-traveljoy

ประกันรถยนต์ ชั้น 1 ซมโปะ คุ้มค่า

ประกันภัยรถยนต์ 1 รถเก๋ง กระบะและ SUV
gojpan-by-traveljoy

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+ (ออนไลน์)

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ที่คุ้มครองความเสียหายทั้งรถชน ไฟไหม้ และ/หรือ โจรกรรม
gojpan-by-traveljoy

ประกันรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ที่คุ้มครองความเสียหายทั้งรถชน ไฟไหม้ และ/หรือ โจรกรรม

 

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 

ประเภทประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถเอาประกันภัย ภัยพิเศษ
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
ประเภท 1
ประเภท 2  
ประเภท 3