Sompo

Innovation for Wellbeing

ความเพียงพอของเงินกองทุน

Home» เกี่ยวกับเรา» ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท» ความเพียงพอของเงินกองทุน

การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท


นอกจากกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ (stress test) เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินกองทุนของบริษัทในสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ถือกรมธรรม์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ และหรือเตรียมพร้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที

บริษัทฯได้กำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนชั้นต่ำเป็นการภายในที่ระดับ 240% และได้ทำการประมาณการอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อไปยังคณะกรรมการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการรายงานดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงระดับเงินกองทุนหรือผลจากการศึ่กษาผลกระทบเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นการรายงานความคืบหน้าถึงกิจกรรม และกระบวนการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆ อีกด้วย

 

รายการ  ณ วันที่ 31  ธันวาคม 
2563 2562
สินทรัพย์รวม 6430.5 4,471.20
หนี้สินรวม      
    - หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  2,145.6 2,177.20
   -  หนี้สินอื่น  2,445.7 1,352.50
ส่วนของเจ้าของ  1,893.2 941.5
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    (ร้อยละ) 383.3 289.7
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด  1,076.1 923.4
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย  280.7 318.8

 

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้

          - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

          - รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ดาวน์โหลด

ความเพียงพอของเงินกองทุน

ดาวน์โหลด