Sompo

Innovation for Wellbeing

ประวัติบริษัท และวิสัยทัศน์

Home» เกี่ยวกับเรา» ภาพรวมของบริษัท» ประวัติบริษัท และวิสัยทัศน์
CompanyDetailsEstablishment_Image1@2x.jpg

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เราคือผู้ให้บริการด้านการประกันวินาศภัย การประกันภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยต่อ ระดับโลก เราส่งมอบการบริการ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในหลายทศวรรษของเรา ผสานความเชี่ยวชาญด้านการรับประกันภัย ประกอบกับความองค์ความรู้เชิงลึก และความเชี่ยวชาญระดับโลก ก่อเกิดเป็นผู้ช่วยด้านการประกันภัยความเสี่ยง เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณ

ด้วยความแข็งแกร่งด้านสถานะทางการการเงิน และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนานกว่า 130 ปีของ Sompo Holdings เรายังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะแสวงหาโอกาส เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการประกันภัยให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายืนหยัดเคียงข้าง พร้อมส่งมอบบริการที่ไร้รอยต่อ เพื่อดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าของเราทุกคน
ซึ่งหมายความว่า เมื่อคุณเลือก Sompo คุณจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยที่มากประสบการณ์ของเรา

ประวัติของเรา

 • 1997
  บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด
  ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 300 ล้านบาท โดยเริ่มแรก ใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด”
 • 2002
  บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  ในเดือนมิถุนายน 2545 The Yasuda Fire & Marine Insurance Inc. ได้ควบรวมกิจการกับ The Nissan Fire & Marine Insurance Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า Sompo Japan Insurance Inc. สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด”
 • 2012
  เปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน
  บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,120 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน โดยประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังนี้
  1. Sompo Japan Insurance Inc.
  2. Sompo Japan Asia Holdings Pte. Ltd.
  3. Sompo Insurance Singapore Pte. Ltd.
  ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น
 • 2013
  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมธุรกิจกับ นิปปอนโคอะ ประเทศไทย
 • 2014
  ควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
  ภายในปี 2557 กิจการภายใต้กลุ่ม NKSJ ประกอบด้วย Sompo Japan Insurance Inc. และ Nipponkoa Insurance Co., Ltd. จะควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ด้วยพันธกรณีที่มุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้านการประกันภัยที่มีคุณภาพสูงสุดจากเรา
 • 2016
  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ปี 2559 บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของสำนักงานใหญ่ (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ SOMPO GROUP ทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักในการยึดถือนโยบายความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา เป็นอันดับแรก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาทางเลือกของประกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทุกท่าน

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

พันธกิจของบริษัท
บริษัทในฐานะผู้รับประกันภัย มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้บริการ ด้านประกันภัยและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยต่อทั้งลูกค้าของบริษัทและสังคมโดยภาพรวม

แนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทมีความพยายามที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • รับฟังเสียงลูกค้า และตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
 • นำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีตลอดไป
 • ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง บนพื้นฐานของความเข้าใจและความสะดวกของลูกค้า
 • ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์

นโยบายการบริหารงานในระดับพื้นฐาน

 • การคำนึงถึงคุณภาพของการให้บริการ - บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของบริษัท
 • การเพิ่มคุณค่าขององค์กรเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน - บริษัทมีความมุ่งมั่นในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม โดยการนำเอายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาพัฒนาต่อยอดทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มผลกำไรในการประกอบการและเพิ่มคุณค่าขององค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
 • การคำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ - บริษัทมุ่งมั่นในการส่งเสริมจุดแข็งของบริษัทในทุกด้าน โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง
 • ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส - ในฐานะบริษัทประกันภัยและสถาบันผู้ให้บริการทางด้านการเงิน บริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส พร้อมจัดให้มีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมการปฏิบัติงานตามฏระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม - บริษัทมี ความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการรักษาพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมในการเจรจาที่สร้างสรรค์และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมของเราและนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนทางสังคม