Sompo

Innovation for Wellbeing

ประกันภัยรถยนต์สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ คุ้มครองความเสียหายความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

Motor Insurance (Corporate)

Home» ประกันภัยธุรกิจ» ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

gojpan-by-traveljoy

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
gojpan-by-traveljoy

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือ ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ

 

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 

ประเภทประกันภัย ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ตัวรถเอาประกันภัย ภัยพิเศษ
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ การชน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกันตัวผู้ขับขี่
ประเภท 1
ประเภท 2  
ประเภท 3