Sompo

Innovation for Wellbeing

ประกันอัคคีภัยและประกันภัยบ้าน

Home» ประกันรายบุคคล» ประกันภัยบ้านและอื่นๆ» ประกันอัคคีภัยและประกันภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยและประกันภัยบ้าน

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมฐานราก) ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งตรึงตรา และเครื่องใช้ภายในบ้าน สำหรับความเสียหายดังต่อไปนี้

ความคุ้มครองหลัก

ประเภทความคุ้มครอง

คำอธิบายเพิ่มเติม

ไฟไหม้

 

ฟ้าผ่า

(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

ระเบิด

 

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ที่ได้เอาประกันภัยไว้ รวมทั้งรั้ว กำแพงและประตู อันเกิดจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น บริษัทไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำในทางการที่จ้าง หรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย

อากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

 

ภัยเนื่องจากน้ำ

(ไม่รวมน้ำท่วม) อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ หรือไอน้ำจากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสง ท่อน้ำหรือ รางน้ำ ทั้งนี้ความคุ้มครองไม่รวมถึง
  • ความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่า น้ำท่วม หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนัง ฐานราก และพื้นของอาคาร
  • การล้างท่อระบายน้ำ การแตก หรือการรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดินหรือท่อ น้ำดับเพลิงใต้ดิน ซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัยหรือ ระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) รวมการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย) และนอกเหนือจากภัยต่าง ๆ ข้างต้น ยังมีภัยพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นการขยายความคุ้มครองออกไปอีกโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

และนอกเหนือจากภัยต่าง ๆ ข้างต้น ยังมีภัยพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นการขยายความคุ้มครองออกไปอีกโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า