Sompo

Innovation for Wellbeing

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

Industrial All Risks Insurance

Home» ประกันภัยธุรกิจ» ประกันภัยทรัพย์สิน» ประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด

ประกันภัยเสี่ยงภัยทุกชนิด

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ (ไม่รวมฐานราก) เช่น อาคาร โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติคตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้จากอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์