• โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 02 118 7410 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการและ คำแนะนำแก่ท่านตลอดเวลา
 • บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบท่านเพื่อตรวจสอบและตรวจนับรายการความเสียหายรวมทั้งสอบถามถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ
 • เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะแนะนำให้ท่านจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย เช่น
  • ใบเสนอราคาซ่อม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหาย
  • ต้นฉบับหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่เสียหาย (ถ้ามี)
  • บัญชีรายการทรัพย์สินที่เสียหาย
  • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (เฉพาะกรณีโจรกรรม ลักทรัพย์ หรือมีบุคคลอื่นมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย)
  • รายงานสาเหตุของความเสียหาย (ถ้ามี)
  • บริษัทฯ อาจขอให้ท่านส่งเอกสารอื่น เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 • เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยได้รับเอกสารที่ต้องการถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้คำนวณและตกลงจำนวนเงินค่าเสียหายเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเช็คค่าสินไหมแก่ท่านในทันที