1

โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุที่สายด่วน 24 ช.ม.
โทร. 02 118 7400

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พร้อมให้บริการแก่ท่านตลอดเวลา


  • กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีคู่กรณี บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปพบผู้ขับขี่ เมื่อตรวจสอบรายการความเสียหายแล้ว เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะออกหนังสือรายการความเสียหายของรถยนต์ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่เพื่อติดต่ออู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีสัญญากับบริษัทฯให้ดำเนินการซ่อมแซมรถ
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณี เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแนะนำท่านนำรถยนต์ไปติดต่ออู่ซ่อมรถยนต์ที่มีสัญญากับบริษัทฯ เพื่อจัดการซ่อม ท่านสามารถกรอกใบแจ้งอุบัติเหตุ (Claim Form) ได้ที่อู่ซ่อมรถยนต์นั้น
2

เมื่อรถยนต์ได้รับการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านควรตรวจสอบความเรียบร้อยของงานซ่อมของอู่แล้วจึงลงนามรับรถยนต์ หากงานซ่อมไม่เรียบร้อยกรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยทันที


3

หากท่านไม่ต้องการจัดซ่อมรถยนต์โดยอู่ซ่อมที่มีสัญญากับของบริษัทฯ ท่านควรปฏิบัติดังนี้


  • ให้อู่ซ่อมรถยนต์ที่ท่านต้องการให้ซ่อมรถของท่านทำใบเสนอราคาซ่อม
  • นำใบเสนอราคาพร้อมรถยนต์มาติดต่อบริษัทฯ เพื่อตกลงราคาก่อนซ่อม
  • หลังจากจัดซ่อมรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำใบเสร็จค่าซ่อมรถพร้อมรถยนต์มาตรวจสภาพที่บริษัทฯเพื่อบริษัทจะจ่ายเช็คค่าซ่อมรถยนต์คืนท่าน


สายด่วน 24 ชม.

02 118 7400