ปัจจุบัน บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังต่อไปนี้

Sompo Japan Nipponkoa
Insurance Inc.

Sompo Holdings
(Asia) Pte. Ltd.

Sompo Insurance
Singapore Pte. Ltd.