2540

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวน 300 ล้านบาท โดยเริ่มแรก ใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทย-ยาซึดะ ประกันภัย จำกัด”


2545

ในเดือนมิถุนายน 2545 The Yasuda Fire & Marine Insurance Inc. ได้ควบรวมกิจการกับ The Nissan Fire & Marine Insurance Inc. ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า Sompo Japan Insurance Inc. สำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด”


2555

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,120 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวน โดยประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 3 ราย ดังนี้

  1. Sompo Japan Insurance Inc.
  2. Sompo Japan Asia Holdings Pte. Ltd.
  3. Tenet Sompo Insurance Pte. Ltd.

ในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น


2556

ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการควบรวมธุรกิจกับ นิปปอนโคอะ ประเทศไทย


2557

ภายในปี 2557 กิจการภายใต้กลุ่ม NKSJ ประกอบด้วย Sompo Japan Insurance Inc. และ Nipponkoa Insurance Co., Ltd. จะควบรวมธุรกิจและกลายเป็นบริษัทประกันที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

ด้วยพันธกรณีที่มุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลก ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้านการประกันภัยที่มีคุณภาพสูงสุดจากเรา


2559

ปี 2559 บริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559

การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของสำนักงานใหญ่ (กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อสะท้อนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ SOMPO GROUP ทั่วโลก โดยมีพันธกิจหลักในการยึดถือนโยบายความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา เป็นอันดับแรก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาทางเลือกของประกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ เพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทุกท่าน


นโยบายการดำเนินการ

1

มุ่งเน้นให้บริการด้วยความรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในส่วนงานรับประกัน และเรียกร้องค่าสินไหม

2

ทบทวนระบบการปฏิบัติการทั้งหมดเน้นยุทธศาสตร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3

สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความท้าทายยอมรับในศักยภาพของพนักงาน
ให้โอกาสพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ